Algemene verkoopvoorwaarden

Luiten Food
Uruguays rund

LUITEN FOOD B.V.

Klaverblad 11

2266 JK STOMPWIJK

Gemeente Leidschendam-Voorburg

Nederland

Tel: +31 (0) 71 580 8020

Fax: +31 (0) 71 580 1398

Email: sales@luitenfood.com

Website: www.luitenfood.com

 

BTW nummer / VAT number: NL 8025.94.396.B.01

KVK nummer / chamber of commerce: 27052765

EEG number: 5939

 

Bank:

Rabobank Eindhoven

Emmapark 4

5611 AZ EINDHOVEN

Nederland

SWIFT: RABONL2U

Account-rekeningnummer: 36.15.00.726

IBAN: NL86 RABO 0361 5007 26

 

Artikel 1          Definities

LUITEN: Luiten Food B.V. gevestigd te Stompwijk

KLANT: De (potentiële) wederpartij van LUITEN

Levensmiddelenwetgeving: Alle op de Zaken van toepassing zijnde wetgeving ter zake van voedselveiligheid, waaronder begrepen (maar daartoe niet beperkt) Verordening (EG) Nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad (zoals van tijd tot tijd gewijzigd of de daarvoor in de plaats tredende Verordening of regeling) en daarmee samenhangende verordeningen en wet- en regelgeving

Overeenkomst: De tussen LUITEN en KLANT gesloten overeenkomst

Verkoopvoorwaarden: Deze algemene verkoopvoorwaarden van LUITEN

Zaken: De door LUITEN te leveren of geleverde zaken, waaronder begrepen (maar daartoe niet beperkt) vlees, wild, gevogelte, en aanverwante zaken

 

Artikel 2          Algemeen

2.1       De Verkoopvoorwaarden gelden voor alle aanbiedingen, Overeenkomsten en overige rechtsbetrekkingen waarbij LUITEN als (potentiële) verkoper of leverancier van Zaken optreedt.

2.2       Van deze Verkoopvoorwaarden en een Overeenkomst kan alleen door middel van een uitdrukkelijke (nadere) schriftelijke overeenkomst worden afgeweken. De toepasselijkheid van de door KLANT gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

2.3       In geval van tegenstrijdigheid tussen de Nederlandse tekst van deze Verkoopvoorwaarden en een vertaling daarvan, prevaleert de Nederlandse tekst, tenzij de onderhandelingen, aanbiedingen en correspondentie voorafgaande aan de Overeenkomst hebben plaatsgevonden in één van de andere talen waarin deze Verkoopvoorwaarden zijn gesteld en, indien een overeenkomst is gesloten, de Overeenkomst in de andere taal is gesteld, in welk geval de algemene verkoopvoorwaarden in de betreffende taal van toepassing zijn.

2.4       Onder schriftelijk wordt in de Verkoopvoorwaarden mede begrepen per fax, e-mail of ander elektronisch medium.

 

Artikel 3          Aanbiedingen (offertes) en het tot stand komen van de Overeenkomst

3.1       Alle aanbiedingen van LUITEN (ook wel offertes genoemd) zijn vrijblijvend, tenzij LUITEN uitdrukkelijk en schriftelijk anders heeft bepaald. Een Overeenkomst komt eerst tot stand nadat LUITEN zulks schriftelijk heeft bevestigd. Indien en voor zover KLANT zonder voorafgaande offerte van LUITEN een order stuurt, dan komt eerst een Overeenkomst tot stand na schriftelijke bevestiging of uitvoering daarvan door LUITEN.

3.2       Indien een aanbieding een termijn voor de aanvaarding inhoudt, is deze niet bedoeld LUITEN voor de gestelde termijn te binden. Artikel 3.1 blijft van toepassing.

3.3       In afwijking van het bepaalde in artikel 6:225 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, is LUITEN niet gebonden aan in de aanvaarding door de KLANT voorkomende afwijkingen van LUITEN’s offerte, hoe gering deze afwijkingen ook mogen zijn. In een dergelijk geval wordt de Overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen op de voorwaarden als gesteld in de offerte, behoudens dat LUITEN te allen tijde het recht heeft één of meer (of alle) afwijkingen te honoreren.

3.4       Alle offertes van LUITEN zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de offerte, gebaseerd op uitvoering van de Overeenkomst in normale werktijden en onder normale werkomstandigheden. Indien de uitvoering van de Overeenkomst niet in normale werktijden en/of niet onder normale werkomstandigheden geschiedt, is de KLANT verplicht de daarmee gepaard gaande extra kosten voor zijn rekening te nemen.

3.5       Indien in voorkomend geval door LUITEN geen schriftelijke offerte is uitgebracht c.q. geen schriftelijke opdrachtbevestiging is gemaakt, wordt, niettegenstaande het in artikel 3.1. bepaalde, de door LUITEN verzonden factuur c.q. afleveringsbon tevens als bevestiging van de Overeenkomst aangemerkt, op welke Overeenkomst de Verkoopvoorwaarden van toepassing zijn. De factuur c.q. afleveringsbon tezamen met de Verkoopvoorwaarden worden geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven.

3.6       LUITEN is te allen tijde bevoegd onderhandelingen met de KLANT zonder opgave van redenen af te breken. LUITEN zal ter zake van het afbreken van onderhandelingen nimmer schadeplichtig zijn.

3.7       De KLANT doet, voor zover hij handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, afstand van zijn recht op ontbinding of verwerping op grond van artikel 6:227c lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

3.8       LUITEN is niet verplicht bij de KLANT of derden navraag te doen omtrent het beoogde gebruik van de Zaken of de omstandigheden waaronder de Zaken zullen worden gebruikt.

 

Artikel 4          Levering

4.1       Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, geschieden alle leveringen in Nederland franco huis en geschieden alle leveringen buiten Nederland ‘Delivered At Place’ (“DAP”) plaats van bestemming (INCOTERMS 2010). Indien levering op een andere basis is overeengekomen, dient de KLANT tijdig voorafgaand aan het transport een afdoende transportverzekering af te sluiten. Onverminderd het in de vorige volzin bepaalde, is de KLANT, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, in ieder geval verplicht de transportverzekering af te sluiten binnen 24 uur nadat de Overeenkomst is gesloten.

4.2       De KLANT is verplicht levering van de Zaken te accepteren op het moment waarop deze aan hem ter levering worden aangeboden. Het risico van alle Zaken gaat op de KLANT over op het moment waarop deze aan hem ter levering worden aangeboden.

4.3       Indien de KLANT Zaken die hem ter levering worden aangeboden weigert, is LUITEN gerechtigd doch nimmer verplicht deze Zaken of een gedeelte daarvan voor rekening en risico van de KLANT op te (doen) slaan. De KLANT verbindt zich alle kosten die met een dergelijke opslag en het daarmee samenhangende vervoer op eerste verzoek aan LUITEN te vergoeden. LUITEN is gerechtigd doch nimmer verplicht de voor een KLANT op grond van dit artikel opgeslagen Zaken voor rekening en risico van de KLANT te vernietigen nadat LUITEN de Zaken gedurende twee weken in opslag heeft gehouden c.q. doen houden en de KLANT levering van deze Zaken nog immer niet heeft geaccepteerd. Het voorafgaande laat onverlet de verplichtingen van de KLANT tot betaling van de Zaken overeenkomstig de met de KLANT gesloten Overeenkomst.

4.4       Indien een Overeenkomst een samengestelde (prijs)opgave bevat, bestaat voor LUITEN nimmer een verplichting tot levering van een gedeelte van de in de Overeenkomst begrepen Zaken tegen het daarmee overeenkomende gedeelte van de prijs.

4.5       LUITEN is te allen tijde gerechtigd door LUITEN te verrichten leveringen in gedeelten uit te voeren en deze deelleveringen afzonderlijk te factureren.

4.6       LUITEN is te allen tijde gerechtigd uitlevering te laten geschieden door derden.

 

Artikel 5          Leveringstermijnen

Door LUITEN opgegeven leveringstermijnen zijn louter indicatief en zijn nimmer fatale

termijnen. LUITEN zal niet eerder in verzuim zijn, dan nadat LUITEN schriftelijk in gebreke is gesteld en LUITEN daarbij een redelijke termijn is gegund voor nakoming en deze termijn onbenut is verstreken.

 

Artikel 6          Prijzen

6.1       Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld, luiden alle prijzen in Euro en zijn deze prijzen, indien de plaats van levering is gelegen in Nederland, gebaseerd op levering franco huis of, indien de plaats van levering buiten Nederland is gelegen, gebaseerd op DAP plaats van bestemming (INCOTERMS 2010).

6.2       Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld, zijn alle prijzen exclusief BTW, im- en exportheffingen en eventuele andere heffingen en belastingen van overheidswege.

6.3       LUITEN is gerechtigd verhogingen in importprijzen, hulpmiddelen, arbeidskosten, verzekeringen, valutakoersen, en andere voor de Overeenkomst relevante kostprijsfactoren die zich na een gedane aanbieding en/of gesloten Overeenkomst voordoen, geheel of ten dele aan de KLANT door te berekenen. De KLANT heeft nimmer recht op verlaging van door de KLANT te betalen bedragen in geval van verlagingen in importprijzen, hulpmiddelen, arbeidskosten, verzekeringen, valutakoersen, en andere voor de Overeenkomst relevante kostprijsfactoren die zich na een gedane aanbieding en/of gesloten Overeenkomst voordoen.

6.4       Eventuele extra kosten als gevolg van wijzigingen van de Overeenkomst (waaronder mede begrepen wijziging in de te leveren Zaken en de leveringstermijnen) komen steeds voor rekening van de KLANT, ongeacht de vraag of zodanige extra kosten bij het doorvoeren van de wijziging bekend waren en/of aan de KLANT kenbaar waren gemaakt.

6.5       Bij nabestelling van Zaken die gelijk zijn aan Zaken geleverd (of te leveren) op grond van een eerdere Overeenkomst, kan de KLANT geen aanspraak maken op levering van die Zaken tegen de in die eerdere Overeenkomst vermelde prijzen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 7          Betaling

7.1       Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling door de KLANT plaats te vinden binnen 8 dagen na factuurdatum op (één van de) in de factuur vermelde rekeningnummer(s).

7.2       Betaling door de KLANT dient uitsluitend te geschieden in de valuta waarin de overeengekomen prijzen zijn uitgedrukt.

7.3       Betaling dient plaats te vinden zonder verrekening, korting of opschorting.

7.4       Na het verstrijken van de in artikel 7.1 bedoelde betalingstermijn is de KLANT van rechtswege in verzuim, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist. De KLANT is vanaf het moment van het in verzuim zijn tot aan algehele voldoening van het verschuldigde over het opeisbare bedrag samengestelde rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de rente die zonder deze bepaling verschuldigd zou zijn hoger is, in welk geval de KLANT deze hogere rente verschuldigd is. Een en ander laat de overige rechten die LUITEN heeft, op basis van de Overeenkomst, deze Verkoopvoorwaarden en de wet, onverlet.

7.5       Alle kosten verband houdende met betaling (het verschaffen van zekerheid daaronder begrepen), komen voor rekening van de KLANT.

7.6       In geval van faillissement, surséance van betaling of liquidatie van de KLANT of overschrijding door de KLANT van de betalingstermijn van enige factuur van LUITEN, worden alle vorderingen van LUITEN direct opeisbaar.

7.7       Alle buitengerechtelijke kosten, daaronder uitdrukkelijk mede begrepen de kosten gemaakt voor het (doen) opstellen en verzenden van aanmaningen, het (doen) voeren van (schikkings)onderhandelingen en handelingen ter voorbereiding op een mogelijke gerechtelijke procedure, alsmede alle gerechtelijke kosten die LUITEN maakt als gevolg van de niet of niet tijdige nakoming door de KLANT van de op de KLANT rustende verplichtingen, komen voor rekening van de KLANT. De KLANT zal LUITEN zodanige kosten op eerste verzoek vergoeden.

7.8        Onverminderd LUITEN’s recht volledige vergoeding van de in artikel 7.7 bedoelde kosten en de in artikel 7.4 bedoelde rente te vorderen en onverminderd LUITEN’s overige rechten op grond van de Overeenkomst, deze Verkoopvoorwaarden en de wet, heeft LUITEN in geval van verzuim van de KLANT ongeacht de daadwerkelijk door LUITEN gemaakte kosten in ieder geval recht op de navolgende bedragen ter zake van incasso van LUITEN’s vorderingen:

Over de eerste € 6.500 van het verschuldigde:                          15%

Over het verschuldigde van € 6.500 tot €13.000:                       10%

Over het verschuldigde van € 13.000 tot € 32.500:                    8%

Over het verschuldigde van € 32.500 tot € 130.000:                  5%

Over het verschuldigde boven € 130.000:                                  3%

7.9       Betalingen door de KLANT strekken eerst ter voldoening van de in artikel 7.5, 7.7 en 7.8 bedoelde kosten, daarna ter voldoening van de in artikel 7.4 bedoelde rente en ten slotte op voldoening van dat gedeelte van de openstaande facturen dat door LUITEN wordt bepaald, ongeacht enige andersluidende instructie door of namens de KLANT.

7.10      Indien de KLANT enige betalingsverplichting niet (tijdig) nakomt, is LUITEN gerechtigd al haar verdere verplichtingen jegens die KLANT, zowel verplichtingen betrekking hebbend op dezelfde overeenkomst als betrekking hebbend op andere overeenkomsten, geheel of gedeeltelijk op te schorten en/of definitief niet meer na te komen. LUITEN zal ter zake van een dergelijke opschorting c.q. niet-nakoming jegens de KLANT nimmer aansprakelijk zijn en de KLANT zal aan LUITEN vergoeden alle schade die LUITEN in verband met zodanige opschorting en/of niet-nakoming lijdt of zal lijden.

 

Artikel 8          Zekerheidstelling

Indien er naar het oordeel van LUITEN gegronde reden bestaat te vrezen dat de KLANT enige verplichting jegens LUITEN (geheel of gedeeltelijk) niet of niet tijdig zal nakomen, is de KLANT op eerste verzoek van LUITEN verplicht voor de volledige en tijdige nakoming van al zijn verplichtingen jegens LUITEN voldoende zekerheid te stellen ten genoegen van LUITEN dan wel reeds gestelde zekerheden te vervangen of aan te vullen. Indien bedoelde (extra) zekerheden niet zijn gesteld binnen 7 dagen nadat daartoe het verzoek door LUITEN is gedaan, treden alle gevolgen van niet-nakoming terstond en zonder dat daartoe enige aanmaning is vereist in.

 

Artikel 9          Eigendomsvoorbehoud

9.1       Alle door LUITEN geleverde en te leveren Zaken blijven eigendom van LUITEN totdat de KLANT volledig aan al zijn verplichtingen ter zake van alle op grond van de Overeenkomst geleverde of te leveren Zaken heeft voldaan, de verplichtingen van de KLANT wegens tekortkoming in de nakoming van zodanige verplichtingen daaronder uitdrukkelijk begrepen. De goederenrechtelijke gevolgen van voormeld eigendomsvoorbehoud voor Zaken die voor uitvoer zijn bestemd, worden beheerst door het recht van het land van bestemming, tenzij LUITEN anders bepaalt.

9.2       De KLANT is niet bevoegd onder het eigendomsvoorbehoud vallende Zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren. Vervreemding van deze Zaken mag slechts in het kader van de normale bedrijfsuitoefening geschieden. De KLANT zal LUITEN onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen indien derden rechten doen gelden of (doen) vestigen (waaronder in dit verband mede is begrepen: beslagrecht) op Zaken die onder het eigendomsvoorbehoud vallen of indien de KLANT ervan kennis draagt of vermoedt dat derden zodanige rechten zullen doen gaan gelden of vestigen.

9.3       De KLANT is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen alle mogelijke risico’s en de polis betrekking hebbend op deze verzekering op eerste verzoek aan LUITEN ter inzage te geven.

9.4       In geval van niet-nakoming door de KLANT heeft LUITEN het recht om geleverde Zaken die aan LUITEN toebehoren terug te (doen) halen. De KLANT geeft reeds nu voor alsdan onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan LUITEN en/of door LUITEN ingeschakelde derden al die plaatsen te betreden waarvan betreding nodig of wenselijk is in verband met de uitoefening door LUITEN van haar (eigendoms)rechten. Alle kosten verband houdende met deze uitoefening komen voor rekening van de KLANT.

 

Artikel 10        Emballage

De KLANT is verplicht leenemballage binnen 14 dagen na aflevering leeg en in onbeschadigde toestand op een door LUITEN op te geven adres aan LUITEN te retourneren. Alle kosten in verband met deze verplichting (inclusief het niet nakomen daarvan) zijn voor rekening van de KLANT.

 

Artikel 11        Inspectie en Reclames

11.1      De KLANT is verplicht de geleverde Zaken en de verpakking c.q. de Zaken die door LUITEN ter levering zijn aangeboden direct na levering c.a. mededeling van LUITEN dat de Zaken ter levering zijn aangeboden op eventuele tekorten en zichtbare beschadigingen alsmede op kwaliteit en temperatuur te (doen) controleren (ingangscontrole). In geval van tekorten of waarneembare gebreken (waaronder mede begrepen onjuiste temperatuur) dient de KLANT onmiddellijk na levering van de Zaken c.q. mededeling door LUITEN als hiervoor bedoeld schriftelijk te reclameren, bij gebreke waarvan hij al zijn rechten ter zake van die tekorten en gebreken verliest. Onverminderd het voorafgaande, dienen reclames over de kwaliteit van geleverde Zaken c.q. Zaken die ter levering zijn aangeboden LUITEN uiterlijk binnen 24 uur na levering c.q. aanbieding ter levering schriftelijk te hebben bereikt, bij gebreke waarvan de KLANT ter zake van de kwaliteit van de betreffende Zaken geen enkele aanspraak meer kan doen gelden. In geval gebreken niet direct waarneembaar zijn, moet de KLANT onmiddellijk na ontdekking van die gebreken daarvan schriftelijk kennis geven aan LUITEN. Onverminderd het gestelde in de voorafgaande volzin, verliest de KLANT in ieder geval al zijn rechten indien hij niet binnen 24 uur na ontdekking van de gebreken althans het moment waarop hij de gebreken redelijkerwijs hadden kunnen ontdekken, schriftelijk heeft gereclameerd. Bij gebreke van reclamering door de KLANT binnen de in dit artikel 11.1 genoemde termijnen, worden de Zaken geacht door de KLANT als volledig conform geaccepteerd te zijn. Zaken ten aanzien waarvan wordt gereclameerd dienen, tenzij anders is aangegeven door LUITEN, op kosten van de KLANT aan LUITEN te worden geretourneerd.

11.2      Onverminderd het in artikel 11.1 gestelde, kan de KLANT in ieder geval generlei aanspraak meer doen gelden nadat hij geleverde Zaken geheel of gedeeltelijk in gebruik heeft genomen, deze Zaken heeft be- of verwerkt, aan derden heeft doorgeleverd of aan derden in gebruik heeft gegeven dan wel de Zaken im- of expliciet heeft geaccepteerd.

11.3      Ook in geval de KLANT tijdig heeft gereclameerd, blijft zijn verplichting tot betaling van de op de Zaken betrekking hebbende factu(u)r(en) en afname en betaling van eventuele overige bestelde Zaken (ook van dezelfde soort) bestaan.

11.4     Geringe afwijkingen van gewicht, maat, getal, kleur en/of samenstelling van geleverde Zaken kunnen nimmer reden zijn tot reclame noch grond voor schadevergoeding en/of prijsaanpassing opleveren. Voor de bepaling van gewicht, maat, getal, kleur en/of samenstelling van geleverde Zaken gelden de tellingen en metingen en oordelen van LUITEN.

11.5      Indien een reclame als bedoeld in dit artikel 11 gegrond wordt bevonden, is LUITEN slechts gehouden om, ter keuze van LUITEN, het ontbrekende gedeelte te leveren, de geleverde Zaken waarop de reclame ziet te (doen) vervangen of aan de KLANT ter zake van die Zaken een creditfactuur te doen toekomen, indien gewenst door LUITEN tegen levering door de KLANT aan LUITEN van de Zaken ten aanzien waarvan de reclame gegrond is bevonden. De KLANT is gehouden de instructies van LUITEN in verband met opslag of retournering van de Zaken op te volgen.

11.6      Onverminderd hetgeen overigens in de Overeenkomst of de Verkoopvoorwaarden is bepaald, verjaren vorderingen gebaseerd op de stelling dat de door LUITEN geleverde Zaken niet voldoen aan de Overeenkomst door verloop van 1 jaar na de datum van aflevering aan de KLANT.

 

Artikel 12        Levensmiddelenwetgeving

12.1      De KLANT garandeert LUITEN dat de KLANT zich te allen tijde zal houden aan alle op de Zaken betrekking hebbende bepalingen en voorschriften van Levensmiddelenwetgeving.

12.2      Onverminderd het in artikel 12.1 gestelde, garandeert en draagt de KLANT er zorg voor, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, dat de Zaken voordat deze door de KLANT worden (door)geleverd, gedistribueerd, verkocht, aan derden ter beschikking worden gesteld of anderszins de macht van de KLANT verlaten, voorzien zijn van etiketten die voldoen aan de op de betreffende Zaken betrekking hebbende bepalingen en voorschriften van Levensmiddelenwetgeving, waaronder begrepen (maar daartoe niet beperkt) de bepaling dat etiketten niet mogen misleiden.

12.3      Onverminderd het in artikel 12.1 gestelde, garandeert de KLANT dat de Zaken, nadat deze aan de KLANT zijn geleverd c.q. nadat deze aan de KLANT ter levering zijn aangeboden, worden opgeslagen in overeenstemming met de toepasselijke bepalingen en voorschriften van Levensmiddelenwetgeving, waaronder begrepen (maar daartoe niet beperkt) de bepalingen met betrekking tot de bewaartemperatuur en maximale bewaartermijn. De KLANT draagt er zorg voor dat de bewaar- en temperatuurgegevens te allen tijde en ononderbroken worden geregistreerd door daarvoor bestemde en geijkte apparatuur en schriftelijk worden vastgelegd en stelt deze gegevens op eerste verzoek aan LUITEN ter hand.

12.4      Onverminderd het in artikel 12.1 gestelde, draagt de KLANT er zorg voor dat de Zaken, nadat deze aan de KLANT zijn geleverd c.q. nadat deze aan de KLANT ter levering zijn aangeboden, te allen tijde traceerbaar zijn en de LEVERANCIER stelt de gegevens met betrekking tot deze traceerbaarheid op eerste verzoek aan LUITEN ter hand.

12.5      Indien de KLANT tekortschiet in de op de KLANT op grond van dit artikel 12 rustende verplichtingen dan wel niet door middel van schriftelijke bewijsstukken kan aantonen dat hij zich heeft gehouden aan de verplichtingen op grond van dit artikel 12, wordt vermoed dat alle schaden, kosten en verliezen die ter zake van de Zaken worden gevorderd c.q. geleden het gevolg zijn van het niet voldoen van de KLANT aan voornoemde verplichtingen en zal de KLANT LUITEN schadeloos stellen ter zake van alle schade (gevolgschade daaronder uitdrukkelijk begrepen).

 

Artikel 13        Vergunningen

De KLANT draagt er zorg voor dat de KLANT alle vergunningen heeft die nodig zijn in verband met (de levering aan de KLANT van) de Zaken. Indien en voorzover autoriteiten toestemming moeten geven in verband met de levering van de Zaken aan de KLANT, garandeert de KLANT aan LUITEN dat de autoriteiten deze toestemming hebben gegeven of zullen geven. De KLANT zal LUITEN schadeloos stellen ter zake van alle schade die LUITEN lijdt in verband met het niet hebben of verkrijgen van de betreffende vergunningen en toestemmingen.

 

Artikel 14        Aansprakelijkheid

14.1      Indien en voorzover KLANT tijdig en terecht reclameert in de zin van art. 11 is de aansprakelijkheid van LUITEN voor schade te allen tijde beperkt tot hetgeen LUITEN voor de betreffende levering van Zaken aan de KLANT heeft gefactureerd.

14.2      Buiten het hiervoor onder art. 14.1 bepaalde zal LUITEN nimmer aansprakelijk zijn voor enige materiële of immateriële schade (waaronder, doch niet uitsluitend, begrepen: gevolgschade, bedrijfsschade, gederfde winst, geleden verlies, gemaakte kosten, gemiste opdrachten, gemiste besparingen en het geen of niet op het gewenste tijdstip doorgang hebben kunnen vinden van marketing en andere promotionele activiteiten) hoe en door wie ook geleden,  behoudens in geval van opzet of grove schuld van LUITEN zelf (i.e. haar bedrijfsleiding). LUITEN is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van haar ondergeschikten en/of niet-ondergeschikten voor wie LUITEN volgens de wet aansprakelijk is of zou zijn. De KLANT zal LUITEN op eerste verzoek vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake van schade zoals hier onder art. 14.2 bedoeld.

14.3      LUITEN bedingt alle wettelijke en contractuele rechten die LUITEN ter afwering van haar aansprakelijkheid kan inroepen mede ten behoeve van al diegenen die bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken zijn.

 

Artikel 15        Overmacht

15.1      Indien de behoorlijke nakoming door LUITEN ten gevolge van overmacht geheel of gedeeltelijk blijvend onmogelijk is, hebben zowel LUITEN als de KLANT het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. De KLANT heeft in een dergelijk geval geen recht op vergoeding van schade.

15.2      Indien de behoorlijke nakoming door LUITEN slechts tijdelijk (geheel of gedeeltelijk) onmogelijk is, kan de Overeenkomst door de KLANT eerst worden ontbonden, indien nakoming gedurende een aaneengesloten periode van zes maanden onmogelijk is. De laatste volzin van artikel 15.1 is van toepassing.

15.3      Onder overmacht vallen in ieder geval ook: tekort aan hulp- en grondstoffen voor de productie van Zaken, werkstakingen, tekort aan arbeidskrachten, niet-nakoming van verplichtingen door (al dan niet directe) leveranciers van LUITEN, alle omstandigheden die de normale bedrijfsgang van LUITEN en/of haar leveranciers verstoren, transportproblemen, in-, uit- en doorvoerverboden en al hetgeen volgens het Nederlandse recht onder overmacht valt, ook indien één van de hiervoor genoemde omstandigheden ten tijde van het totstandkomen van de Overeenkomst wellicht voorzienbaar zou zijn geweest.

15.4      Indien LUITEN bij het intreden van de overmacht reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is LUITEN te allen tijde gerechtigd tot de betaling terzake van haar verplichtingen waaraan zij heeft voldaan en is LUITEN gerechtigd tot afzonderlijke nakoming van de verplichtingen waartoe die zij kan voldoen en tot betaling ter zake van die verplichtingen, een en ander als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 16        Toepasselijk recht en bevoegde rechter

16.1      Op alle rechtsverhoudingen tussen LUITEN en de KLANT is uitsluitend Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van de bepalingen van het Weens Koopverdrag.

16.2      De bevoegde rechter te ’s-Gravenhage is bij uitsluiting bevoegd van geschillen tussen LUITEN en de KLANT kennis te nemen en daarover te oordelen, behoudens het recht van LUITEN een geschil voor te leggen aan de rechter die bevoegd is in de woon- of vestigingsplaats van de KLANT.

Algemene verkoopvoorwaarden

Download hier de algemene verkoopvoorwaarden.